Vedtekter

 


§ 1 - Formål


1. Foreningen Indre kai, Vibrandsøy har som hovedformål å arbeide for opprettholdelse av kapproing i Haugesund, samt ivaretakelse av dertil egnede båter. 
2. Foreningen arbeider for å ta vare på/vedlikeholde eiendommen på Vibrandsøy.
  

§ 2 - Arbeidets art


Foreningen skal arbeide med å fremskaffe båter og sette disse i stand. Bevare og vedlikeholde båtene, samt lagre disse på en forsvarlig måte. Dessuten skal en ivareta og vedlikeholde eiendommen på Vibrandsøy som foreningen disponerer fra Haugesund kommune.

 

§ 3 - Foreningen og grunnkapitalen

 

Foreningen Indre Kai, Vibrandsøy er en privat foreningen, stiftet den 4. februar 1986 gjennom gaver og tilskudd på til sammen kr. 25.000,- som er foreninges grunnkapital. Kapitalen skal, når ikke annet er fastsatt i vedtektene, plasseres som bankinnskudd. Foreningen kan bruke grunnkapitalen til kjøp av båter og utstyr til disse, samt ivaretakelse av eiendommen.

 

§ 4 - Styret

 

Foreningen skal ha et styre på 5 medlemmer inklusiv leder, nestleder, sekretær og kasserer. I tillegg velges 3 varamenn. Disse velges på årsmøtet. Styremedlemmene velges for 2 år hver gang. Årsmøtet konstituerer det nye styret.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer / varamenn er tilstede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Styret skal føre møtereferater.

 

§ 5 - Foreningens forvaltning

 

Styret representerer foreningen utad og har ansvaret for at foreningen og det som vedkommer den blir forvaltet i henhold til foreningens vedtekter.

 

§ 6 - Regnskap

 

Foreningen skal føre regnskap. Revisor velges på årsmøtet.

 

§ 7 - Endringer i vedtektene

 

Eventuelle endringer eller tillegg i vedtektene må godkjennes på 2 påfølgende lovlig innkalte årsmøter, og med minst 2/3 dels flertall.

 

§ 8 - Oppheving av Foreningen Indre Kai

 

Ved oppheving av Foreningen Indre Kai, Vibrandsøy skal medlemmene stå fritt til å velge hvem som skal overta eventuelle midler og verdier. Fortrinnsvis kystkultur.

 

§ 9 - Medlemmer

 

Styret kan oppta som stemmeberettige medlemmer:

 • Personlige medlemmer
 • Firmaer
 • Kommune - Fylke
 • Foreninger og institusjoner

Som æresmedlemmer av foreningen, kan velges personer som etter et enstemmig styres mening har gjort seg spesielt fortjent til dette.

 

§ 10 - Kontingent

 

Kontingentens størrelse avgjøres på årsmøtet. Styret har rett til å stryke medlemmer som ikke har betalt kontingent etter 2 purringer.

 

§ 11 - Årsmøtet

 

Årsmøtet er foreningens øverste organ. Det innkalles av styret med minst 1 måneds varsel ved skriftlig melding eller annonse. Kun saker nevnt i innkallingen kan behandles, og disse må skriftlig være styret i hende senest medio desember.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettige medlemmer som møter. Saker fremlagt for årsmøtet som det skal stemmes over krever 2/3 dels flertall. Ved personvalg kreves det mer enn halvparten av de avgitte stemmer for å bli valgt. (Blanke stemmer regnes ikke som avgitt)

Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Kun personlig møtende medlemmer kan stemme.

 

 1. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av januar måned.
 2. Styret kan innkalle, og minst 15 medlemmer kan forlange ekstraordinært årsmøte

 

§ 14 - Saker på årsmøtet

 

På årsmøtet skal følgende behandles:

 1. Årsberetning
 2. Revidert regnskap
 3. Innkomne forslag
 4. Budsjett
 5. Valg av:
 • Styremedlemmer
 • Varamedlemmer
 • Revisor
 • Valgkomité

Av 4. februar 1986 - rev. 1989, 2002 og 2003